รูปแบบการบำบัด


การรักษาแบบผู้ป่วยใน

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 5965

การบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยในเหมาะสำหรับผู้ที่มีโรคทางกายหรือทางจิตเวชแทรกซ้อน ผู้ป่วยที่ต้องการถอนพิษสุราในโรงพยาบาล หรือมีอาการถอนพิษสุรารุนแรง เพราะจำเป็นต้องได้รับการดูแลอาการถอนพิษสุราอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องหลังจากการถอนพิษสุรา หรือผู้ป่วยที่ไม่มีการสนับสนุนทางสังคมที่เพียงพอ

การรักษาแบบผู้ป่วยนอก

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 5308

การบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอก มักมีอยู่ทั่วไปตามโรงพยาบาล และศูนย์บำบัดฟื้นฟู การรักษาแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะเข้าบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยใน และต้องไม่มีโรคทางกายหรือทางจิตเวชร่วมด้วย นอกจากนี้โปรแกรมการรักษาแบบนี้ยังเปิดโอกาสให้ครอบครัวของผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมได้ในระหว่างการทำการบำบัด

โปรแกรมเลิกเหล้า 28 วัน

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 14326

โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูนี้ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการพักอาศัยในสถานที่ซึ่งปลอดจากสุรา สถานบำบัดบางแห่งจะมีการจัดบริเวณสำหรับการฟื้นฟูในโปรแกรมนี้ การบำบัดในรูปแบบนี้ผู้ป่วยจะอาศัยอยู่สถานที่แห่งนี้ตลอดช่วงระยะเวลาของโประแกรมการบำบัด

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 5058

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นกลุ่มช่วยเหลือกันเอง โดยมีกระบวนให้เกิดการสร้างความหวัง และพลังใจให้กันและกัน  ซึ่งถือว่ากลุ่มเพื่อช่วยเพื่อนมีส่วนสำคัญมากในการป้องกันการกลับไปดื่ม สุราซ้ำ ในต่างประเทศได้รับความนิยมมาก เช่น สหรัฐอเมริกา

จิตสังคมบำบัด

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 6468

การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจนี้ สร้างขึ้นจากแนวคิดการมองโลกในแง่ดี และแนวคิดเชิงมนุษยนิยมของ Carl Rogers ที่กล่าวถึงความสามารถของมนุษย์ที่จะเลือกและเปลี่ยนแปลงความคิดของตนในกระบวนการการรับรู้และเข้าใจศักยภาพในตน (self-actualization)

การรักษาด้วยยา

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 11489

การรักษาโดยการใช้ยาช่วย เป็นรูปแบบหนึ่งของการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดสุรา โดยเป็นกระบวนการทางเภสัชบำบัด ที่ได้ผสมผสานเอาการให้คำปรึกษาและการปรับพฤติกรรมเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งการรวมเข้ากันของเทคนิคการบำบัดเหล่านี้สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th