การรักษาแบบผู้ป่วยนอก

การบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอก มักมีอยู่ทั่วไปตามโรงพยาบาล และศูนย์บำบัดฟื้นฟู การรักษาแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะเข้าบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยใน และต้องไม่มีโรคทางกายหรือทางจิตเวชร่วมด้วย นอกจากนี้โปรแกรมการรักษาแบบนี้ยังเปิดโอกาสให้ครอบครัวของผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมได้ในระหว่างการทำการบำบัด

การรักษาแบบเป็นผู้ป่วยนอก แพทย์จะทำการตรวจประเมินอาการของผู้ป่วย ความเสี่ยงต่อสุขภาพ และความเสี่ยงของอาการถอนพิษสุรา จึงค่อยวางแผนการรักษาหรือช่วยเหลืออื่นๆต่อไป โดยหากผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยาเข้ามาร่วมด้วย แพทย์ก็อาจสั่งจ่ายยาให้กลับไปทานที่บ้าน ส่วนการบำบัดนั้น จะมีการนัดมาที่โรงพยาบาลเพื่อทำการบำบัดตามโปรแกรม โดยในชั่วโมงการบำบัด อาจมีการบำบัดแบบรายบุคคล (individual therapy) การบำบัดแบบรายกลุ่ม (group therapy) และอาจมีการบำบัดครอบครัว (family therapy) หรือ การบำบัดคู่สมรส(couples therapy) ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้จะทำประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือมากน้อยกว่านี้ตามแต่โปรแกรมการบำบัดของแต่ละโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม หลังจากเสร็จสิ้นการบำบัดจะมีการติดตามผล เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของการบำบัดรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยหากเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้น

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

Outpatient Treatment. (2010). Retrieved December 16, 2011, from http://www.alcoholanswers.org/treatment-options/outpatient-treatment.cfm               

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). การบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสุรา [เอกสารประกอบการบรรยาย]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th