โปรแกรมเลิกเหล้า 28 วัน

โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูนี้ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการพักอาศัยในสถานที่ซึ่งปลอดจากสุรา สถานบำบัดบางแห่งจะมีการจัดบริเวณสำหรับการฟื้นฟูในโปรแกรมนี้ การบำบัดในรูปแบบนี้ผู้ป่วยจะอาศัยอยู่สถานที่แห่งนี้ตลอดช่วงระยะเวลาของโประแกรมการบำบัด (ตามมาตรฐานคือ 28 วัน แต่อาจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ป่วย) ผู้ป่วยจะได้พักอาศัยในสถานที่ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากสุรา โดยมีการทำกลุ่มจิตบำบัด การบำบัดรายบุคคล และการได้รับความรู้ (education) ภายในสถานที่บำบัดรักษาแห่งนี้ ซึ่งบางแห่งจะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยดูแลผู้ป่วยซึ่งอาจมีอาการถอนพิษสุราเกิดขึ้น

ตัวอย่างโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟู 28 วัน ในประเทศไทย ได้แก่ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสุรารูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (PMK Model) เป็นโครงการบำบัดผู้ป่วยติดสุราในขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยพัฒนารูปแบบมาจากหลัก 12 ขั้นตอนของกลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม (AA) และการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบมินเนโซต้า (Minnesota Model) โดยเนื้อหาหลักของ PMK แบ่งออกเป็น

- การให้ความรู้ด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและสุขภาพจิต (Health & Psychological Education)

- หลัก 12 ขั้นตอนแนวพุทธ (The Buddhist Twelve Steps)

- การผ่อนคลายความเครียดและสันทนาการ (Relaxation & Recreation Therapy)

- การบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive-Behavioral Therapy)

- การให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว (Family Counseling)

กลไกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย คือ แรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการเลิกสุรา (Motivational Style) การฟื้นฟูทางจิตวิญญาณ และหลัก 12 ขั้นตอนแนวพุทธ (Spirituality Rehabilitation & The Buddhist Twelve Steps) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ป่วยสามารถพึ่งพาตนเองให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ รู้ทันอารมณ์และความคิดที่ไม่เหมาะสมได้ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดและให้ผลในระยะยาว

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์

 

อ้างอิง 

พิชัย แสงชาญชัย. (2552). จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา. เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต. (2547). ศูนย์จิราสา ความหวังใหม่สู่ชีวิตไร้แอลกอฮอล์. (2547, สิงหาคม). วารสาร สารสนเทศ. ค้นเมื่อ 19 เมษายน 2555, จาก http://mhtech.dmh.moph.go.th/download/172.pdf

Residential Treatment. (2009). Retrieved December 13, 2011, from http://www.alcoholanswers.org/treatment-options/28-day-inpatient-treatment.cfm

 
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th