วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ให้บริการปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ที่มีคุณภาพ ด้วยผลการวิจัยระดับสากล สร้างความรู้ใหม่จากประสบการณ์ ผนึกผสานศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายให้บริการสุขภาพ

พันธกิจ

เพื่อเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ให้บริการปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (ALCOHOL HELPLINE) ที่มีคุณภาพระดับสากล
  2. สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับ (ALCOHOL HELPLINE) สู่การพัฒนาระบบช่วยเหลือที่มีคุณภาพ
  3. รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ (ALCOHOL HELPLINE) และให้ความรู้แก่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
  4. พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพและอาสาสมัคร เพื่อการเลิกสุราทางโทรศัพท์ ระดับชาติ
  5. ร่วมประสานงานเพื่อการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดสุราขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th