ความเป็นมา

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้มูลนิธิวิถีสุข จัดตั้งสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ให้ทำหน้าที่ประสานงานเครือข่ายองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน ให้ตระหนักถึงโทษภัยของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยการรณรงค์งดเหล้า ในเทศกาลต่างๆอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นการรณรงค์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ทำให้นักดื่มจำนวนมาก มีความตั้งใจที่จะหยุดดื่มสุรา ซึ่งในจำนวนของผู้หยุดดื่มนั้นไม่สามารถหยุดเองได้ เพราะมีภาวะอาการถอนพิษสุรา และบางคนถึงขั้นขาดสุรารุนแรง โดยมีอาการชัก อาการประสาทหลอน  และรุนแรงมากถึงขั้นเพ้อคลั่งสั่น

ทำให้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตระหนักว่าการรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวไม่พอ จำเป็นจะต้องให้ประชาชนเข้าใจถึงวิธีการหยุดดื่มสุราอย่างถูกต้อง และปลอดภัย จึงได้ก่อตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (CALL Center) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol HELP Line Center) ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งของการช่วยเหลือ ผู้มีปัญหาการบริโภคสุรา

ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ มีส่วนช่วยทำให้ผู้ดื่มสุรา เข้าสู่ระบบบริการบำบัดสุราได้เร็วขึ้นและมากขึ้น ทำให้หยุดดื่มได้ดีขึ้นและยาวนานขึ้นเพราะถูกต้องปลอดภัย  กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น มีความเข้าใจผู้ดื่มมากขึ้น รู้วิธีการช่วยเหลือผู้ดื่มแบบมีปัญหา แบบอันตราย และแบบติดสุรา ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้น นั้นเป็นเพราะว่าผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก ประหยัด รวดเร็ว และต่อเนื่อง

ในวันที่ 1 เมษายน 2554 ได้โอนย้ายการบริหารจัดการไปอยู่ภายใต้ แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.) เพื่อศึกษาและพัฒนาให้เป็นศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ระดับชาติต่อไป 
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th