การรักษาแบบผู้ป่วยใน

การบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยในเหมาะสำหรับผู้ที่มีโรคทางกายหรือทางจิตเวชแทรกซ้อน ผู้ป่วยที่ต้องการถอนพิษสุราในโรงพยาบาล หรือมีอาการถอนพิษสุรารุนแรง เพราะจำเป็นต้องได้รับการดูแลอาการถอนพิษสุราอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องหลังจากการถอนพิษสุรา หรือผู้ป่วยที่ไม่มีการสนับสนุนทางสังคมที่เพียงพอ

การรักษาแบบเป็นผู้ป่วยใน แพทย์จะทำการตรวจประเมินอาการของผู้ป่วย ถอนพิษสุรา และบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยผู้ป่วยจะต้องอยู่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตลอดช่วงของการบำบัดรักษา โดยโปรแกรมการบำบัดรักษาอาจมีทั้งการบำบัดแบบรายบุคคล (individual therapy) การบำบัดแบบรายกลุ่ม (group therapy) และอาจมีการบำบัดครอบครัว (family therapy) หรือ การบำบัดคู่สมรส(couples therapy)ร่วมด้วย ซึ่งแม้ว่าจะเป็นการบำบัดที่มีทีมแพทย์ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และมีกิจกรรมการบำบัดต่างๆมากมาย แต่หากญาติและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดรักษา ก็จะยิ่งทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น เนื่องจากญาติก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจ และเรียนรู้ในการที่จะจัดการสภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศในบ้านให้เอื้อต่อการที่จะไม่ทำให้ผู้ป่วยหันกลับไปดื่มสุราซ้ำ

หลังการบำบัดรักษาครบตามโปรแกรมที่จัดไว้แล้ว แพทย์อาจมีการนัดผู้ป่วย เพื่อติดตามผลการบำบัดรักษา หรืออาจมีทีมสหเวชอื่นๆเข้าไปติดตามผลในชุมชนที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามถึงผลการบำบัดรักษา

อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้ป่วยมีโอกาสที่จะกลับไปดื่มซ้ำสูง หากเข้าร่วมการบำบัดรักษาไม่ครบตามกระบวนการบำบัด ดังนั้น การเข้าร่วมการบำบัดรักษาให้ครบตามขั้นตอนการบำบัด ก็จะยิ่งทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง                                                     

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). การบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสุรา [เอกสารประกอบการบรรยาย]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th