Logo alt

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ให้บริการปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ที่มีคุณภาพ ด้วยผลการวิจัยระดับสากล สร้างความรู้ใหม่จากประสบการณ์ ผนึกผสานศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายให้บริการสุขภาพ

พันธกิจ

เพื่อเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ให้บริการปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (ALCOHOL HELPLINE) ที่มีคุณภาพระดับสากล
  2. สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับ (ALCOHOL HELPLINE) สู่การพัฒนาระบบช่วยเหลือที่มีคุณภาพ
  3. รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ (ALCOHOL HELPLINE) และให้ความรู้แก่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
  4. พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพและอาสาสมัคร เพื่อการเลิกสุราทางโทรศัพท์ ระดับชาติ
  5. ร่วมประสานงานเพื่อการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดสุราขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น12 ห้อง12027
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณสิตางศุ์ จิตรุ่งวิลัย

โทรศัพท์ : 092-297-4767, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th