Logo alt

โปรแกรมประเมินระดับความเครียด สำหรับผู้ได้รับผลกระทบ


ช่องที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงช่องที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
ชื่อตัวท่าน หรือชื่อสมุติในการติดต่อ


หมายเหตุ : หลังจบการประเมินระดับปัญหาการดื่มสุรา ทางศูนย์ฯขออนุญาตรบกวนผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจของข้อมูลด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะสถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th