รวมโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย                                                          191, 0-2246-1338-42

มูลนิธิเพื่อนหญิง                                                              0-2513-1001

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน และสตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ               1192

กองปราบปราม                                                               1195, 0-2513-1725, 0-2513-8444,0-2282-1815

กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชนและสตรี (ปดส.)        0-2512-2678

จส.100                                                                     0-2350-3100-9

ศูนย์นเรนทร                                                                  1669

ศูนย์ประชาบดี                                                                1300

ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี กองบัญชาการตำรวจนครบาล             0-2282-3892-3, 0-2282-9348

กลุ่มงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 1          0-2537-8096

กลุ่มงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 2          0-3827-6724

กลุ่มงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 3          0-4434-2878

กลุ่มงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 4          0-4324-4540

กลุ่มงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 5          0-5328-1866-71 ต่อ 630

กลุ่มงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 6          0-5536-8114 ต่อ 209

กลุ่มงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 7          0-3424-3751 ต่อ 63

กลุ่มงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 8          0-7731-1298 ต่อ 125

กลุ่มงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 9          0-7431-1146 ต่อ 2110

สมาคมสะมาริตันส์ (ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย)                     0-2249-9977, 0-2249-7531
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th