การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับกรณีผู้ดื่มชัก

หากผู้ดื่มเกิดอาการชัก ควรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดังนี้ 

1. ป้องกันอันตราย หรือการบาดเจ็บ โดยให้ผู้ดื่มนอนในที่โล่งปลอดภัย ไม่มีสิ่งกีดขวาง ระวังการตกจากที่สูง และให้อยู่ห่างจากน้ำและไฟ

2. ปลดเสื้อผ้า เข็มขัด เครื่องแต่งกายให้หลวม

3. จับผู้ดื่มนอนในท่าตะแคง เพื่อให้ทางเดินหายใจโล่ง ให้ผู้ดื่มหนุนหมอน หรือผ้าห่ม

4. ถ้ามีเศษอาหาร เสมหะ หรือฟันปลอม ให้นำออกจากปาก ถ้าใส่แว่นตาควรถอดออก

5. อย่าใช้วัตถุ เช่น ไม้ ด้ามช้อน ปากกา ดินสอ ใส่ในปากผู้ดื่มเพื่อป้องกันไม่ให้กัดลิ้น เพราะนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์แล้ว ยังอาจทำให้ปากและฟันได้รับบาดเจ็บ

6. อย่าผูกหรือมัดผู้ดื่ม เพราะอาจทำให้บาดเจ็บได้

7. อย่าปล่อยให้ผู้ดื่มอยู่ตามลำพัง อยู่จนกว่าจะหายเป็นปกติ

8. อย่าให้ผู้ดื่มกินอะไรระหว่างชัก หรือหลังชักใหม่ๆ อาจทำให้สำลักได้ 

9. ถ้ามีการชักซ้ำๆ หรือไม่รู้สึกตัวให้รีบนำส่งโรงพยาบาล หรือโทรศัพท์เรียกบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทันที

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (ม.ป.ป.). สายสุขภาพจิต 1677. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.

เบญจพร ปัญญายง. (2553). คู่มือการปฐมพยาบาลผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา. เชียงใหม่: พิมพ์เดือนดี.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th