อาการคนติดสุรา

อาการคนติดสุรา

เมื่อดื่มสุราติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้คุณมีอาการของคนติดสุรา โดยคุณสามารถสังเกตอาการและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับคุณได้ด้วยตนเองว่าคุณเป็นคนที่มีอาการของคนติดสุราหรือไม่ โดยถ้าคุณมีอาการ และพฤติกรรมอย่างน้อย 3 ข้อจาก 7 ข้อที่กล่าวมา จะสรุปได้ว่าคุณมี อาการของคนติดสุรา

  1. ต้องการดื่มสุราเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดฤทธิ์เมาเท่าเดิม
  2. มีอาการถอน เมื่อต้องลดหรือหยุดดื่ม
  3. ดื่มสุรานานกว่าที่ตั้งใจไว้
  4. ไม่สามารถหยุดดื่มหรือควบคุมการดื่มได้
  5. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาสุรามาดื่ม หรือเพื่อการสร่างเมา
  6. ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดื่มสุราทำให้มีความบกพร่องในหน้าที่ทางสังคม อาชีพการงานหรือการพักผ่อนหย่อนใจ
  7. ยังคงดื่มอยู่ทั้งๆที่มีผลเสียเกิดขึ้นแล้ว

ถ้าผลสรุปออกมาว่าคุณเป็นคนที่มีอาการของคนติดสุราคุณต้องรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น เพื่อตัวเอง และคนที่คุณรัก โดยคุณต้องวางแผนการ ลด-ละ-เลิก หรือรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างเร่งด่วน

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

อ้างอิง

เบญจพร ปัญญายง. (2553). คู่มือการปฐมพยาบาลผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา. เชียงใหม่: พิมพ์เดือนดี.

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th