การพลั้งเผลอและการกลับไปติดซ้ำ

ปัญหาใหญ่ของการเลิกสุราให้สำเร็จ คือ โอกาสในการกลับไปเสพติดซ้ำ (Relapse) ในช่วง 6-12 เดือนแรกมีค่อนข้างสูง เพราะสมองยังไวกับสุราอยู่มาก การดื่มสุราเพียงเล็กๆน้อยๆก็อาจทำให้ติดลมและมีอาการอยากตามมาได้มาก และทำให้ผู้ป่วยควบคุมการดื่มไม่ได้ ผู้ป่วยล้มเหลวซ้ำซาก จนท้อใจและหมดความพยายามที่จะเลิกสุราไปในที่สุด ประกอบกับคนรอบข้างอาจไม่เข้าใจ ดังนั้นหากผู้ป่วยและญาติเรียนรู้เรื่องการเสพติดสุราซ้ำ (Relapse)   ก็จะทำให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จในการเลิกสุราได้มากยิ่งขึ้น

การกลับไปติดสุราซ้ำเป็นภาวะที่ค่อยเป็นค่อยไป  มักเริ่มต้นจากผู้ป่วยอาจมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หงุดหงิด เครียดง่าย  เริ่มไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองตั้งใจไว้  เช่น ไม่ออกกำลังกาย พบปะเพื่อนที่ดื่มสุรา เป็นต้น  หากผู้ป่วยรู้ตัวแต่เนิ่นๆว่า การกระทำไม่พึงประสงค์เหล่านี้เป็นสัญญาณอันตรายของการกลับไปดื่มสุราซ้ำ ก็ให้รีบหาทางออก และกลับมาปฏิบัติตามแนวทางที่ตั้งใจไว้ในการเลิกสุรา

บางครั้งผู้ป่วยอาจพลั้งเผลอกลับไปดื่มสุรา (lapse)  และหลังจากหมดฤทธิ์สุรา ผู้ป่วยอาจรู้สึกผิดที่ตนเองพลั้งเผลอและขาดความเชื่อมั่นในการเลิกสุราได้ อย่างไรก็ตาม ให้พึงระลึกว่า การกลับไปดื่มครั้งแรกยังไม่ใช่การกลับไปติดซ้ำ เพียงแต่มีความเสี่ยงสูง  ดังนั้น ผู้ป่วยควรมีเป้าหมายที่จะหยุดดื่มโดยเด็ดขาด (abstinence) มากกว่าที่จะควบคุมการดื่ม (moderation)  เพราะจะทำให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จในการเลิกสุราระยะยาวมากกว่า  อารมณ์ที่แปรปรวนและความรู้สึกอยากก็จะเบาบางไปเอง  หากยังมีอยู่มาก ก็ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยบรรเทาอาการ ก่อนที่จะกลับไปติดสุราหนัก   

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th