ภาวะสมองติดสุรา

เมื่อดื่มสุรา แอลกอฮอล์จะมีผลต่อสมอง 2 ส่วน คือ สมองส่วนอยาก และสมองส่วนคิด  สมองส่วนอยากเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์จิตใจ ความรู้สึก ความทรงจำ  ขณะที่สมองส่วนคิดทำหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เหตุผล การคิด การตัดสินใจ  การดื่มสุราซ้ำ ๆ  ทำให้สมองเกิดภาวะเสพติดสุรา  โดยการทำงานของสมองจะเปลี่ยนแปลงไป   อธิบายโดยแอลกอฮอล์จะไปกระตุ้นทำให้สมองส่วนอยากหลั่งสารเคมีแห่งความสุขที่ชื่อ โดปามีน เมื่อสมองหลั่งสารโดปามีนมามากผิดธรรมชาติ  จนทำให้รู้สึกเป็นสุขมากกว่าปกติ  สมองจะมีการปรับตัวด้วยการลดการหลั่งสารเคมีนั้นลง  เมื่อหมดฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ สมองก็ขาดสารโดปามีน  ทำให้มีอาการหงุดหงิด  ซึมเศร้า  กลายเป็นอาการถอน  และอาการอยาก  ส่งผลให้ผู้ดื่มพยายามแสวงหาสุรามาดื่มซ้ำๆ แม้ว่าจะเกิดผลกระทบต่างๆในชีวิตแล้วมากมาย  เมื่อดื่มสุราเพียงปริมาณเล็กน้อย ก็เกิดภาวะติดลมและควบคุมการดื่มได้ยาก  และยังต้องเพิ่มปริมาณสุราขึ้นเพื่อให้ได้ฤทธิ์แห่งความสุขเท่าเดิม เรียกว่า อาการดื้อ  ในขณะเดียวกันสมองส่วนคิดก็ถูกทำลาย  ทำให้สูญเสียการใช้ความคิดแบบเป็นเหตุผล  กลายเป็นสมองส่วนอยากจะอยู่เหนือสมองส่วนคิด  สมองส่วนคิดจะไม่สามารถยับยั้งสมองส่วนอยาก ผู้ดื่มจึงต้องดิ้นรนหาสุรามาเสพให้ได้ นอกจากนี้ เมื่อการใช้ความคิดแบบเป็นเหตุผลเสียไป  ทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ก้าวร้าว หงุดหงิด สุดท้ายเกิดอาการทางจิตและเป็นโรคจิตได้  พฤติกรรมเป็นแบบอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล              

โรคติดสุราสามารถรักษาได้ อย่าปล่อยให้เรื้อรัง  วิธีการที่ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจากสมองเสพติดสุรา  ก็คือ การหยุดดื่มสุราอย่างจริงจัง  การบำบัดทางการแพทย์เองก็มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จในการหยุดดื่มมากขึ้น  สมองก็มีโอกาสฟื้นตัวได้ อาการต่างๆของการเสพติดก็ทุเลาลง  สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์

 

อ้างอิง 

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th