สุรากับการฆ่าตัวตาย

โดยทั่วไปผู้ที่คิดฆ่าตัวตาย มักมองการฆ่าตัวตายว่าเป็นทางออกเพียงทางเดียวของปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ คนเหล่านี้มักกำลังเผชิญกับความเจ็บปวดทางจิตใจที่ทำให้รู้สึกทนไม่ได้ รู้สึกถูกบีบคั้น ทำให้มองไม่เห็นทางออก จึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อหยุดการรับรู้และคิดว่าการตายเป็นการหยุดความทุกข์และความเจ็บปวดทั้งหมด

นอกจากนี้พบว่า ผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จประมาณ 9 ใน 10 มีความเจ็บป่วยทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งขณะทำการฆ่าตัวตาย โดยมีสาเหตุสำคัญคือ ภาวะซึมเศร้า และการติดสุรา เป็นต้น โดยที่ปัญหาติดสุราเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายประมาณ 1 ใน 4 โดยเฉพาะผู้ดื่มสุราที่มีปัญหาสุขภาพร่างกาย ปัญหาชีวิตสมรส ปัญหาในที่ทำงาน

การดื่มสุราเป็นทั้งสาเหตุและตัวกระตุ้นให้เกิดการฆ่าตัวตาย กล่าวคือ การดื่มสุราไปนานๆ มักทำให้เกิดความเสื่อมถอยของร่างกาย จิตใจ และสังคม เกิดปัญหาสุขภาพรุมเร้า ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ส่งผลเสียต่อหน้าที่การงาน รวมถึงมีปัญหาด้านสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ ก่อให้เกิดความเครียดสะสม ส่งผลให้เกิดการฆ่าตัวตายได้ นอกจากนี้ ผู้ที่รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า หรือมีความคิดอยากฆ่าตัวตายเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว หากดื่มสุราเข้าไป ฤทธิ์ของสุราซึ่งมีผลต่อสมองคือจะไปกดสมองส่วนคิดเอาไว้ ทำให้บุคคลนั้นขาดสติยับยั้ง และสามารถฆ่าตัวตายได้สำเร็จ

อย่างไรก็ตามทั้งตัวผู้ดื่มเอง และบุคคลใกล้ชิด ควรสังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้ดื่ม เนื่องจากพฤติกรรมบางอย่างสามารถเป็นสัญญาณเตือนบอกถึงความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายได้ เช่น การแสดงออกให้เห็นว่ามีอารมณ์ซึมเศร้า การบ่นถึงเรื่องอารมณ์เบื่อหน่าย เซ็ง เศร้าสร้อย การพูดถึงชีวิตในทางที่หมดหวัง ท้อแท้ หมดกำลังใจ การสงสัยในชีวิตว่ามนุษย์เกิดมาทำไม ทำไมชีวิตถึงมีแต่ความทุกข์ การบ่นเบื่อปัญหาชีวิต อยากตายให้รู้แล้วรู้รอด การพูดฝากฝังครอบครัว ลูกเมียกับคนอื่น เป็นต้น ซึ่งหากพบเห็นบุคคลเหล่านี้ อาจช่วยเหลือเบื้องต้นได้โดยการเข้าไปพูดคุย ให้กำลังใจ ไม่ตำหนิติเตียน ทำให้เขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า หรือจูงใจและแนะนำให้ไปพบจิตแพทย์ เพื่อรับการช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2548). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย. ค้นเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2554, จาก http://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=947

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (ม.ป.ป.). สายสุขภาพจิต 1677. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.

โรคซึมเศร้า สัญญาณเตือนอันตรายสู่การฆ่าตัวตาย. (2554). ค้นเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2554, จาก http://www.depressionthai.com/โรคซึมเศร้า-สัญญาณเตือนอันตรายสู่การฆ่าตัวตาย/#more-92
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th