พฤติกรรมที่ส่งเสริมให้ดื่มทางอ้อม

การเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดผู้ดื่ม หรือเป็นบุคคลในครอบครัว เป็นเรื่องปกติที่ทำให้เราอาจมีความรู้สึกเป็นห่วง สงสาร หรือจำเป็นต้องดูแลผู้ดื่มตามบทบาทหน้าที่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจไม่ทราบว่าพฤติกรรมบางอย่างจากความหวังดีเหล่านี้เป็นการส่งเสริมทางอ้อมให้ผู้ดื่มยังคงมีพฤติกรรมการดื่มต่อไป เรียกได้ว่า เกิดภาวะหรือความสัมพันธ์ที่พึ่งพิงกัน (codependency) กล่าวคือ พฤติกรรมบางอย่างของเราเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้ผู้ดื่มนั้นดื่มสุราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้นเราควรเรียนรู้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้มีอะไรบ้าง และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ดื่มสามารถเลิกสุราได้สำเร็จอีกทางหนึ่ง ตัวอย่างพฤติกรรมดังกล่าวได้แก่

  1. การให้เงินแก่ผู้ดื่ม เพื่อไปซื้อเครื่องดื่ม
  2. การนั่งดื่มเป็นเพื่อน
  3. การจัดการเรื่องหนี้สิน ผลกระทบด้านการงาน หรือคดีความต่างๆ แทนผู้ดื่ม ในกรณีที่ปัญหาเหล่าเกิดขึ้นจากสาเหตุของการดื่มสุรา
  4. การดูแลเป็นพิเศษยามที่ผู้ดื่มดื่มสุรา เช่น จัดเตรียมกับแกล้มให้ รอผู้ดื่มกลับบ้าน จัดเตรียมอาหารไว้รอรับ เช็ดตัวให้เวลาที่เมา เป็นต้น

การกระทำพฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้ผู้ดื่มเรียนรู้ว่า การดื่มสุราจะทำให้เขาได้รับการดูแล เอาใจใส่จากครอบครัว ทำให้คิดว่าหากดื่มสุราก็ไม่เป็นไร ไม่ได้เกิดโทษหรือผลเสียใดๆเกิดขึ้น เพราะเขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบผลเสียของการดื่มสุราด้วยตนเอง ดังนั้นทางออกของเรื่องนี้ คือการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม คือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการดื่มตามที่กล่าวมา แต่ให้ช่วยเหลือในสิ่งที่เหมาะสมกับผู้ดื่มแทน เช่น การส่งเสริมให้เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง การหันมาดูแลใส่ใจตนเอง ทำหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งบทบาทภายในครอบครัว และบทบาทตามหน้าที่การงาน รวมถึงเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มสุราและการช่วยเหลือผู้ดื่มอย่างถูกวิธี

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์

 

อ้างอิง

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th