ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤติ (ศูนย์พึ่งได้)

กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลตำรวจ                                     0-2253-0121, 0-2652-5317

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า                             0-2354-7711-19, 0-2354-7600-28 ต่อ 93776, 93118

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า                         0-2475-2929

โรงพยาบาลราชวิถี                                     0-2354-8225

โรงพยาบาลเลิดสิน                                     0-2353-9798-99 ต่อ 2152

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี                             0-2517-4270 ต่อ 1420, 178

โรงพยาบาลกลาง                                       0-2221-6141-45

โรงพยาบาลตากสิน                                     0-2437-0116-30

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์                         0-2289-1153-8, 0-2292-1848-52

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินาฐาโร                0-2429-3575-8

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์                              0-2543-1150, 0-2543-1307, 0-2543-2089

โรงพยาบาลลาดกระบัง                                   0-2326-7232

โรงพยาบาลวชิระ                                         0-2244-3277-8

ศูนย์นารีรักษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี                       0-2201-1167

โรงพยาบาลสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี         0-2354-8335 ต่อ 2231

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1               0-2551-3824

ภาคกลาง

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า [นนทบุรี]                        0-2527-0246-53 ต่อ 1135

โรงพยาบาลชลประทาน [นนทบุรี]                        0-2583-6841, 02-583-6050 ต่อ 678

โรงพยาบาลปทุมธานี                                     0-2598-8740

โรงพยาบาลสมุทรปราการ                                 0-2387-0491,0-2701-8132-9 ต่อ 2150, 212

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา                             0-3532-2556, 0-3521-1888

โรงพยาบาลเสนา [พระนครศรีอยุธยา]                    0-3521-7118-20 ต่อ 226

โรงพยาบาลสระบุรี                                        0-3622-3812

โรงพยาบาลพระพุทธบาท [สระบุรี]                       0-3632-3291-6 ต่อ 1030,1031

โรงพยาบาลลพบุรี                                        0-3662-1537-46 ต่อ 1034, 20134

โรงพยาบาลบ้านหมี่ [ลพบุรี]                             0-3647-2051-6 ต่อ 219

โรงพยาบาลสิงห์บุรี                                       0-3651-1060 ต่อ 184,165

โรงพยาบาลอินทร์บุรี [สิงห์บุรี]                           0-3658-1993-7 ต่อ 411

โรงพยาบาลนครนายก                                    0-3731-1151-2 ต่อ 170

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช [สุพรรณบุรี]               0-3552-4088 ต่อ 7113, 7115

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17[สุพรรณบุรี]    0-3553-1077 ต่อ 2812, 2813

โรงพยาบาลชัยนาท                                      0-5641-1542

โรงพยาบาลราชบุรี                                       0-3232-7999, 0-3232-1823 ต่อ 1615

โรงพยาบาลบ้านโป่ง [ราชบุรี]                            0-3222-2841-6 ต่อ 179,180

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก [ราชบุรี]                       0-3224-6000-21 ต่อ 214

โรงพยาบาลโพธาราม [ราชบุรี]                           0-3235-5300-15 ต่อ 479

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา [กาญจนบุรี]              0-3462-2999 ต่อ 3000

โรงพยาบาลมะการักษ์ [กาญจนบุรี]                       0-3454-1859-60 ต่อ 113

โรงพยาบาลสมุทรสาคร                                  0-3442-7099-104 ต่อ 8911

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า [สมุทรสงคราม]     0-3472-3044-9 ต่อ 6118

โรงพยาบาลอุทัยธานี                                     0-5651-4635

โรงพยาบาลอ่างทอง                                     0-3562-0121

โรงพยาบาลนครปฐม                                     0-3425-8749

ภาคตะวันออก

โรงพยาบาลชลบุรี                                        0-3827-4200-7 ต่อ 538

โรงพยาบาลตราด                                        0-3951-1040 ต่อ 605, 0-3953-1765 [นอกเวลา]

โรงพยาบาลพระปกเกล้า [จันทบุรี]                       0-3932-4975-84 ต่อ 4000

โรงพยาบาลระยอง                                       0-3861-7451-8 ต่อ 2136 ฮอตไลน์ 08-9545-3717

โรงพยาบาลสระแก้ว                                     0-3724-3023

โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา                                  0-3851-1033 ต่อ 1143

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ [ปราจีนบุรี]           0-3721-7149

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงพยาบาลสิรินธร [ขอนแก่น]                          0-4326-7041-2 ต่อ 214

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา                        0-4425-4990-9 ต่อ 9126

โรงพยาบาลชัยภูมิ                                       0-4483-7100-3,-0-4481-1005-8 ต่อ 1379

โรงพยาบาลบุรีรัมย์                                      0-4461-5002 ต่อ 3101

โรงพยาบาลสุรินทร์                                      0-4451-5913

โรงพยาบาลมหาสารคาม                                0-4372-5177

โรงพยาบาลขอนแก่น                                    0-4333-6789 ต่อ 1258

โรงพยาบาลหนองคาย                                   0-4241-3456-65 ต่อ 227

โรงพยาบาลอุดรธานี                                      0-4224-5555 ต่อ 3131, 3132

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู                                0-4231-1999 ต่อ 2101

โรงพยาบาลสกลนคร                                    0-4271-1615 , 0-4271-6565 ต่อ 1021

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์                                    0-4381-5610

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ [อุบลราชธานี]           0-4524-0074-93 ต่อ 1218

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ                                0-4551-1940-6 ต่อ 1221,1017

โรงพยาบาลมุกดาหาร                                   0-4261-1285 ต่อ 124, 08-5010-3001

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด                                     0-4351-8200-5 ต่อ 152

โรงพยาบาลยโสธร                                      0-4571-4041-3 ต่อ 2204, 0-4572-2489

โรงพยาบาลเลย                                         0-4281-1541 , 0-4281-1679 ต่อ 211

โรงพยาบาลนครพนม                                    0-4252-1346

โรงพยาบาลศรีสะเกษ                                    0-4561-6380-3 ต่อ 141, 157

ภาคเหนือ

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ [แม่ฮ่องสอน]                   0-5361-1488

โรงพยาบาลลำพูน                                       0-5356-3635-9 ต่อ 197

โรงพยาบาลพะเยา                                       0-5441-0501-11 ต่อ 1116

โรงพยาบาลเชียงคำ [พะเยา]                           0-5445-1300-1 ต่อ 316, 303

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์                     0-5371-1300-4 ต่อ 1278

โรงพยาบาลนครพิงค์ [เชียงใหม่]                        0-5389-0755-64 ต่อ 272,128

โรงพยาบาลลำปาง                                      0-5422-8914

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์                                    0-5541-1064 ต่อ 575, 294, 295

โรงพยาบาลน่าน                                        0-5477-1620-2 ต่อ 3110

โรงพยาบาลแพร่                                        0-5451-1584, 0-5451-1884

โรงพยาบาลพิจิตร                                      0-5661-1230, 0-5661-1310 ต่อ 239

โรงพยาบาลพุทธชินราช [พิษณุโลก]                   0-5521-9844 ต่อ 2132

โรงพยาลสุโขทัย                                       0-5561-1823

โรงพยาบาลศรีสังวร [สุโขทัย]                         0-5568-2030-43 ต่อ 105

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช [ตาก]      0-5551-1024-25 ต่อ 1020

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ [นครสวรรค์]             0-5622-8688 ต่อ 1111

โรงพยาบาลกำแพงเพชร                               0-5572-2102

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์                                  0-5671-2235-9 ต่อ 128

ภาคใต้

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช                    0-7534-0250-99 ต่อ 4543

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี                               0-7727-2231, 0-7727-3231 ต่อ 2073, 2095

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์                        0-7750-5940, 08-1737-1615

โรงพยาบาลพังงา                                      0-7641-4145

โรงพยาบาลตะกั่วป่า [พังงา]                          0-7642-1770 ต่อ 5016,1118, 0-7642-4759

โรงพยาบาลระนอง                                    0-7781-2630 ต่อ 128

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต                                 0-7621-7293-8 ต่อ 217

โรงพยาบาลกระบี่                                      0-7561-1212 ต่อ 2017

โรงพยาบาลสงขลา                                    0-7433-8100 ต่อ 1039

โรงพยาบาลหาดใหญ่ [สงขลา]                       0-7423-0800-4 ต่อ 1219

โรงพยาบาลพัทลุง                                     0-7461-3008 ต่อ 1228,1229

โรงพยาบาลตรัง                                        0-7521-8018 ต่อ 113

โรงพยาบาลสตูล                                       0-7472-3500-12 ต่อ 110, 0-7471-1028

โรงพยาบาลยะลา                                      0-7321-2558

โรงพยาบาลเบตง [ยะลา]                             0-7323-4077-9 ต่อ 150

โรงพยาบาลปัตตานี                                    0-7332-3411-15 ต่อ 344,346 0-7333-7619

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์                      0-7351-1411, 0-7351-1379 ต่อ 8242

โรงพยาบาลสุไหงโกลก [นราธิวาส]                   0-7361-5161-5, 0-7361-1109 ต่อ 2108

โรงพยาบาลเกาะสมุย [สุราษฎร์ธานี]                   0-7742-1232, 0-7742-1399, 0-7742-1322, 0-7742-0902 ต่อ 1030

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์                             0-3260-2337
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th