บ้านพักเด็กและครอบครัว

บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร                   0-2354-7580, 0-2354-7582

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ปทุมธานี                        0-2577-2372

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.กาญจนบุรี                       0-3451-7693

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สระบุรี                           0-3622-0891

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี                            0-3824-0220

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ระยอง                           0-3868-4895-6

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ [บ้านพิงใจ]           0-5312-1164

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จ.เชียงใหม่                0-5312-1164

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครสวรรค์                       0-5634-5411

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พะเยา                           0-5448-5911

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ลำปาง                           0-5422-5383

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ตาก                              0-5551-6747, 0-5551-4487

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.อุดรธานี                          0-4223-7151

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.อุบลราชธานี                      0-4524-2641

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุรินทร์                            0-4451-5018

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ขอนแก่น                          0-4342-1279-80, 0-4333-2922

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.มหาสารคาม                       0-4372-1210

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ภูเก็ต                              0-7621-3315, 0-7624-0140

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สงขลา                            0-7433-3745-6

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครศรีธรรมราช                    0-7553-1458

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุราษฎร์ธานี                       0-7728-9188

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ยะลา                              0-7322-8412-3

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นราธิวาส                          0-7358-4122

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ชุมพร                             0-7757-4976

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ตรัง                               08-1891-1641, 0-7522-4375
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th