เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ มีส่วนช่วยทำให้ผู้ดื่มสุรา เข้าสู่ระบบบริการบำบัดสุราได้เร็วขึ้นและมากขึ้น ทำให้หยุดดื่มได้ขึ้นและยาวนานขึ้นเพราะถูกต้องปลอดภัย กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น มีความเข้าใจผู้ดื่มมากขึ้น รู้วิธีการช่วยเหลือผู้ดื่มแบบมีปัญหา แบบอันตราย และแบบติดสุรา ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้นนั้น เป็นเพราะว่าผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก ประหยัด รวดเร็ว และต่อเนื่อง

ความเป็นมา

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ทำหน้าที่ประสานงานเครือข่ายองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน ให้ตระหนักถึงโทษภัยของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยการรณรงค์งดเหล้า ในเทศกาลต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นการรณรงค์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ทำให้นักดื่มจำนวนมาก มีความตั้งใจที่จะหยุดดื่มสุรา ซึ่งในจำนวนของผู้หยุดดื่มนั้นไม่สามารถหยุดเองได้ เพราะมีภาวะอาการถอนพิษสุรา และบางคนถึงขั้นขาดสุรารุนแรง ทำให้ตระหนักว่าการรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวไม่พอ จำเป็นจะต้องให้ประชาชนเข้าใจถึงวิธีการหยุดดื่มสุราอย่างถูกต้องและปลอดภัย จึงได้ก่อตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Call Center) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Help Line Center) หมายเลข 02-379-1020 ต่อมาเปลี่ยนจากหมายเลข 10 หลัก มาเป็นหมายเลข 4 หลัก เบอร์1413 เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งของการช่วยเหลือผู้มีปัญหาการบริโภคสุรา

เมื่อในวันที่ 1 เมษายน 2554 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์อยู่ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบรูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.) เพื่อพัฒนาระบบรูปแบบการบริการให้มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้มีปัญหาดื่มสุรา โดยใช้แนวทาง WHO คือ การคัดกรองและให้คำปรึกษาบำบัดแบบสั้นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ส่งต่อ และติดตามดูแลต่อเนื่อง ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 - 2563 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ ย้ายมาอยู่ภายใต้กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเรียนรู้รูปแบบการบำบัดผู้ติดสุราอย่างเป็นระบบ (จิตสังคมบำบัด)

และตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) ภายใต้ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อครอบคลุมการให้บริการด้านการเสพติด โดยมุ่งเน้นงานบริการปรึกษาทางโทรศัพท์และออนไลน์ เชื่อมประสานกับภาคีเครือข่ายสถานพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือติดตามผู้มีปัญหาการดื่ม(ดื่มแบบอันตราย และติดสุรา) ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุราได้รับการดูแลช่วยเหลือ

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด
สำนักงานกองทันสนุบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ลักษณะสำคัญขององค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และออนไลน์ สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และการเสพติดรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบ ในระดับประเทศ

พันธกิจ

 • ให้บริการปรึกษาแบบสร้างเสริมแรงจูงใจทางโทรศัพท์ (Telephone Motivational Enhancement Therapy Counseling) ทั้งเชิงรับและเชิงรุก ที่มีคุณภาพระดับสากล ร่วมกับภาคีเครือข่าย เชื่อมโยงกับสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ด้วยระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ

 • รวบรวมสังเคราะห์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมการให้คำปรึกษาด้วยเทคโนโลยี

 • หนุนเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพและอาสาสมัคร และดำเนินการฝึกอบรมศักยภาพของผู้ให้คำปรึกษาสำหรับบุคลากรระดับวิชาชีพ

 • ร่วมประสานกับภาคีเครือข่าย องค์กรเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ในการลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด

ค่านิยม

MAKE³RS

 • มีความรู้/ความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา ( MI/MET )
 • ความสำเร็จ ( Achievement )
 • มีองค์ความรู้ด้านสุราและด้านการเสพติด ( Knowledge )
 • มีจรรยาบรรณ ( Ethics )
 • มีการจัดการกับภาวะอารมณ์ของตนเอง ( EQ )
 • มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ( Empathy )
 • สร้างความสัมพันธ์ ( Rapport )
 • มีใจอยากช่วยเหลือ ( Service Mind )

แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ปรึกษา
เพื่อการเลิกสุราและการเสพติด ปี2566-2570

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศยกระดับการให้บริการครอบคลุมทุกมิติ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เชื่อมประสานส่งต่อผู้มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมป้องกัน เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เป้าหมาย

พัฒนาช่องทางการเข้าถึงการให้บริการอยู่เสมอเพื่อยกระดับการให้บริการครอบคลุมทุกมิติ และขยายการให้บริการโดยเชื่อมโยงติดตามและส่งต่อผู้มีปัญหาการดื่มสุราและการเสพติดกับระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย

“การเข้าถึงการรับบริการของผู้มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์และผู้ได้รับผลกระทบ ส่งเสริมให้ผู้ดื่มสามารถลด ละ เลิกได้ด้วยตนเอง และญาติมีวิธีการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์” รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นในการนำไปพัฒนาการบริการและนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย ตลอดจนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่มีความสุขกับการทำงานเพื่อให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพ และเชื่อมประสานการทำงานเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อเป็นศูนย์บริการปรึกษาปัญหาเลิกสุราทางโทรศัพท์ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ตามแนวปฏิบัติที่พัฒนาจากข้อมูลหลักฐานทางคลินิกที่เชื่อถือได้ โดยผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพอย่างเป็นเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพ ภายใต้กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์
โดยศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติดทางโทรศัพท์และออนไลน์ (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) Alcohol Drug Helpline Centre ดำเนินงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ภายใต้ทิศทางและเป้าหมายระยะ 10 ปี ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ส่งผลต่อสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด มุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกิดความช่วยเหลือผู้มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่นอกระบบบริการของสถานพยาบาล รวมทั้งดำเนินงานสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) ในการส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและจัดระบบบริการสุขภาพ ประเด็นการเข้าถึงการคัดกรองและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 3 คือ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being) ในเป้าหมายที่ 3.4 ลดการตายก่่อนวัยอันควรจากโรคไม่่ติิดต่่อ ให้้ลดลงหนึ่่งในสามผ่่านทางการป้องกัันและการรัักษาโรค และสนัับสนุุนสุุขภาพจิตและความเป็นอยู่่ที่่ดีี และในเป้าหมายที่ 3.5 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตรายโดยศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติดเป็นหน่วยให้บริการนอกระบบบริการของสถานพยาบาลให้บริการปรึกษาผู้มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์และการเสพติดทางโทรศัพท์ และติดตามให้การปรึกษาผู้มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรศัพท์เชื่อมโยงกับสถานพยาบาลเพื่อให้ผู้มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่กระบวนการบำบัดในระบบบริการสุขภาพ
ตลอดจนร่วมรณรงค์และทำงานกับภาคีเครือข่าย เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์เฉพาะในการดำเนินงาน

 • คัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการดื่มสุรา รวมทั้งให้การบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจทางโทรศัพท์
 • ประสานส่งต่อสำหรับผู้ที่มีอาการถอนพิษสุราและยินดีรับการบำบัดในสถานพยาบาลใกล้บ้าน
 • การดูแลระยะยาวโดยการติดตามส่งเสริมป้องกันการกลับไปติดซ้ำ และช่วยติดตามให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในด้านการให้การปรึกษาสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและ ผู้ได้รับผลกระทบจากผู้มีปัญหาการดื่ม
 • สนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุราและการบำบัดรักษา และร่วมรณรงค์กับภาคีเครือข่ายเพื่อการแก้ปัญหาจากการดื่มสุรา
 • เป็นศูนย์การเรียนรู้ การบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจทางโทรศัพท์

โครงสร้างองค์กร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save