ใครบ้างที่ควรพบแพทย์อย่างเร่งด่วน

ผู้ดื่มที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน คือผู้ที่มีลักษณะอาการดังต่อไปนี้

1. ผู้เมาสุรา ขณะดื่มหรือภายหลังการดื่มอย่างหนัก ไม่นานจะเกิดอาการเมาสุราที่จะทำให้ผู้เมาสุรามีความคิดและพฤติกรรมบกพร่อง มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ได้แก่ แสดงออกทางเพศไม่เหมาะสม ก้าวร้าว อารมณ์แปรปรวน ระบบสั่งการหรือการตัดสินใจไม่ดี สังเกตได้จากการพูดอ้อแอ้ ลิ้นคับปาก มือสั่นมากขึ้น เดินเซ เดินไม่ตรงทาง ไม่มีสมาธิ ความจำบกพร่อง หมดสติ หรือสติสัมปชัญญะลดลง มีอาการวิตกกังวล หรืออาจมีอาการชักได้

2. ผู้มีอาการขาดสุรา (อาการลงแดง) สำหรับผู้ติดสุรา หรือดื่มสุรามานาน หรือดื่มหลายวันจนเมาหัวราน้ำ เมื่อหยุดดื่มสุราหรือลดปริมาณการดื่มลง จะเกิดอาการขาดสุรา เช่น รู้สึกกระวนกระวาย วิตกกังวล มือสั่น ใจสั่น อาจมีอาการรุนแรงถึงกับพูดเพ้อ สับสน หลงผิด ประสาทหลอน ทั้งทางตา-หู-ผิวหนัง บางกรณีอาจเกิดอาการชัก อาการดังกล่าวมักเกิดขึ้นหลังหยุดดื่มสุรา ในวันที่ 2- 3 จนถึง 1 สัปดาห์

3. ผู้ที่มีอาการติดสุรา ซึ่งจะมีอาการที่สามารถสังเกตได้อย่างน้อย 3 ใน 7 ข้อ ต่อไปนี้

1). ต้องการดื่มสุราเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดฤทธิ์เมาเท่าเดิม

2). มีอาการขาดสุรา เมื่อต้องลดหรือหยุดดื่ม

3). ดื่มสุรานานกว่าที่ตั้งใจไว้

4). ไม่สามารถหยุดดื่มหรือควบคุมการดื่มได้

5). ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาสุรามาดื่ม

6). ต้องงดหรือลดการเข้าสังคม การหย่อนใจอื่นๆ หรือหยุดงาน เนื่องจากใช้เวลาในการดื่มสุรา

7). ยังคงดื่มอยู่ แม้จะทราบว่ามีโอกาสก่อหรือกระตุ้นปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจที่มีแล้วให้เกิดขึ้น

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

 

อ้างอิง 

เบญจพร ปัญญายง. (2553). คู่มือการปฐมพยาบาลผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา. เชียงใหม่: พิมพ์เดือนดี.

 
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th