การสร้างโอกาสในการทำงาน

ผู้ติดสุรามักประสบปัญหาในการทำงาน ได้แก่ การถูกเลิกจ้างงาน ไม่จ้างงาน เนื่องมาจากดื่มสุราขณะทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง การขาดงานบ่อย เป็นต้น ทำให้ผู้ติดสุราไม่มีรายได้ ก่อให้เกิดความเครียด ปัญหาทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว และดื่มสุรา ดังนั้นหากผู้ติดสุราสามารถประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ ชุมชนให้โอกาสในการทำงาน จะสามารถลดพฤติกรรมการดื่มสุราได้

การสร้างโอกาสในการทำงานมีดังนี้

1. ผู้ติดสุรามักมีปัญหาว่างงาน ไม่มีการจ้างงานในชุมชน หากสามารถลด ละ เลิก การดื่มสุราอย่างเด็ดขาด ชุมชนจะเริ่มยอมรับและให้โอกาสในการทำงาน โดยการทำงานในระยะแรกอาจต้องมีผู้รับประกัน เช่น บุคลากรสุขภาพ แกนนำชุมชน

2. ผู้ติดสุราที่ว่างงานควรหางานทำ เพราะการทำงานจะทำให้มีรายได้ เกิดความภาคภูมิใจ

3. หาแหล่งสนับสนุนในการทำงาน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และหาแหล่งสนับสนุนด้านการลงทุน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

หรรษา เศรษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, ภรภัทร สิมะวงศ์, และนพวรรณ อูปคำ. (2554). คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ. เชียงใหม่: พิมพ์เดือนดี.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th