การฟื้นฟูสมรรถภาพ

การบำบัดในขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นการบำบัดในช่วงหลังจากการถอนพิษสุรา ผู้ป่วยสามารถหยุดสุราเบื้องต้นได้แล้ว และในตอนนี้จะไม่มีอาการถอนสุรา สุขภาพร่างกายและจิตใจจะค่อยๆดีขึ้นพอที่จะทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ โดยวัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทนต่ออาการอยากสุรา และมีวิถีชีวิตที่สมดุลโดยปลอดจากสุรา มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจดีขึ้น สามารถปรับตัวกับครอบครัวและสังคมได้ การฟื้นฟูสมรรถภาพส่วนใหญ่ มีระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน ซึ่งเป็นระยะที่สำคัญของผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อเลิกสุราให้สำเร็จ

ทางโรงพยาบาลจะมีโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อช่วยเลิกสุราในหลายรูปแบบ เช่น
รูปแบบผู้ป่วยนอก คือ จะเป็นการพบแพทย์และรับยามารับประทานที่บ้าน หรือรูปแบบผู้ป่วยใน ซึ่งผู้ป่วยต้องเข้าอยู่เป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาล โดยโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพอาจกระทำในลักษณะการบำบัดกับผู้ป่วยเป็นแบบรายบุคคล คือ ผู้บำบัด 1 คนต่อผู้ป่วย 1 ราย หรือแบบกลุ่ม คือ ผู้บำบัด 1 คนต่อผู้ป่วยหลายคน ญาติอาจจำเป็นต้องไปเข้าร่วมด้วยในบางชั่วโมงของการบำบัด

เนื้อหาที่สำคัญในโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเลิกสุรา ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดสุรา การเสริมสร้างแรงจูงใจให้เลิกสุราโดยเด็ดขาด การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม การผ่อนคลายความเครียด การป้องกันการเสพติดซ้ำ การฝึกทักษะที่จำเป็นในการเลิกสุรา การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สมดุล การให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว เป็นต้น

ปัจจัยที่ทำให้เลิกสุราได้สำเร็จ ได้แก่ ผู้ป่วยมีความตั้งใจเลิกสุราโดยเด็ดขาด ผู้ป่วยเข้าร่วมโปรแกรมได้ครบตามกำหนด ครอบครัวให้โอกาส และสนับสนุน

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th