ขั้นตอนการบำบัดรักษา

การบำบัดรักษาทางการแพทย์เพื่อเลิกสุราเป็นวิธีการที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จมากขึ้น  โดยขั้นตอนการบำบัดรักษามีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ขั้นเตรียมการบำบัด  ในขั้นนี้  แพทย์จะทำการตรวจประเมินสุขภาพ ให้ความรู้  จูงใจผู้ป่วยให้เลิกสุรา  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบำบัด
  2. ขั้นถอนพิษสุรา  ในขั้นนี้เป็นการช่วยผู้ป่วยหยุดสุราเบื้องต้น ช่วยบรรเทาอาการถอนโดยให้ยาชดเชย  และป้องกันอาการถอนรุนแรง ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์  ในบางรายแพทย์อาจจำเป็นต้องรับผู้ป่วยเข้าถอนพิษในโรงพยาบาล เพื่อติดตามอาการใกล้ชิด  และให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
  3. ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ  ในขั้นนี้เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยหยุดสุราต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ป่วยทนต่ออาการอยากสุราได้  ดำรงชีวิตโดยไม่กลับไปดื่มสุรา ปรับตัวกับครอบครัวและสิ่งแวดล้อมได้ อาจบำบัดเป็นแบบผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน  ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน
  4. ขั้นติดตามผล ในขั้นนี้เป็นการติดตามผลการบำบัดรักษาฟื้นฟู และช่วยเหลือให้ผู้ป่วยมีวิถีชีวิตปกติและหยุดสุราได้อย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี

การบำบัดรักษาที่ได้ผลดีขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ผู้ป่วยมีแรงจูงใจในการเลิกสุราโดยเด็ดขาด  ผู้ป่วยมารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง ครอบครัวให้การสนับสนุนและร่วมมือกับแพทย์  ไม่มีจิตเวชรุนแรงแทรกซ้อน เป็นต้น

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th