สุรากับอาชญากรรม

ถึงแม้ว่าการดื่มสุราของคุณในตอนนี้จะยังไม่ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพ แต่การดื่มสุราอย่างต่อเนื่องและดื่มเป็นปริมาณมาก ก็จะยิ่งเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการควบคุมพฤติกรรมอารมณ์ การยับยั้งชั่งใจ และการตัดสินใจได้อยู่เช่นเดิม ผลที่ตามมาคือ เมื่อคุณดื่มสุราเข้าไปเป็นปริมาณมาก ความเสี่ยงที่คุณจะกลายเป็นผู้ทำความผิดต่อบุคคลหรือสังคมรอบข้างก็จะยิ่งมีมากขึ้นไปด้วย ซึ่งหากพฤติกรรมเหล่านี้อยู่ในจุดที่ควบคุมไม่ได้ ก็จะยิ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระทำอาชญากรรมขึ้นมานั่นเอง

จากรายงานของของอธิบดีกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน (2548) พบว่าการเสพสุรามีความสัมพันธ์กับอาชญากรรม โดยเป็นปัจจัยหลักในการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตและร่างกาย เนื่องจากผู้ประกอบอาชญากรรมจำนวนมากกว่าครึ่งมีการเสพสุราก่อนที่จะเริ่มการกระทำผิดไม่เกิน 5 ชั่วโมง ฤทธิ์ของสุรามีผลทำให้ขาดสติ จนกระทั่งเกิดปัญหา สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่นซึ่งทำให้ผู้เสียหายส่วนใหญ่อาจเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส  ทั้งนี้ผู้ดื่มบางคนอาจมีการเสพสุราเพื่อย้อมใจ ทำให้มีความใจกล้าในการกระทำผิด ส่งผลทำให้ไม่มีความเกรงกลัวต่อโทษที่จะได้รับ เมื่อประสบกับโอกาสหรือสถานการณ์ที่มีส่วนกระตุ้นจึงเกิดการประกอบอาชญากรรมขึ้นหลังจากที่ดื่มสุราเข้าไปได้ง่าย

สาเหตุที่การดื่มสุรานั้นมีผลต่อความยับยั้งชั่งใจ นั่นเกิดจากการที่สุราไปควบคุมสมองในส่วนของความคิดที่มีหน้าที่ในการใช้เหตุผลและควบคุมจิตใจให้ทำงานน้อยลง อีกทั้งยังไปกระตุ้นสมองในส่วนของอารมณ์ให้มีการทำงานที่มากขึ้นกว่าปกติ ทำให้เกิดความกล้าและเกิดความคิดที่ผิดแปลกไปจากเวลาที่ไม่ดื่ม

ซึ่งส่งผลตามมาทำให้ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์หรือการยับยั้งชั่งใจนั้นลดลง และทำให้เกิดอาชญากรรมตามมา โดยคดีที่พบมากสุดคือ ชิงทรัพย์ ตามมาด้วยคดีทะเลาะวิวาท ข่มขืน โทรมหญิง ตามลำดับ

เนื่องจากผู้ดื่มส่วนมากยังไม่มีความเข้าใจว่า สุราส่งผลต่อร่างกายตนเองได้อย่างไรบ้าง ทำให้ผู้ดื่มหลายคนยังคงดื่มอยู่อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น หรืออาจจะมีความเชื่อว่า การดื่มสุราเข้าไปทำให้มีความกล้า ความมั่นใจมากขึ้นที่จะทำพฤติกรรมนั้นๆ ซึ่งก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงอันนำไปสู่การสร้างคดีทางอาชญากรรมตามที่กล่าวมา ดังนั้น การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวคุณเองไม่ให้เป็นทั้งผู้เสียหายและผู้กระทำผิดต่อคนอื่น เป็นเหมือนการตัดไฟเสียแต่ต้นลมก่อนที่การดื่มของคุณนั้นจะทำลายตัวคุณด้วยการทำให้คุณต้องก่อคดีอาชญากรรมโดยตัวคุณเองก็ไม่ได้เต็มใจ

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง

สุมนทิพย์ จิตสว่าง. (2553). ความสัมพันธ์ของการเสพสุรากับอาชญากรรม. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2548). แฉเหล้าสาเหตุหลักโจ๋ไทยใจกล้าก่ออาชญากรรม. ค้นเมื่อ 28 มีนาคม 2555, จาก http://www.dmh.go.th/sty_libnews/news/view.asp?id=2412
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th