เคล็ดลับการจัดการกับความเครียด

การฝึกสังเกตและจัดการกับความเครียดด้วยตนเอง เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้คุณรอดพ้นจากภัยร้ายที่เกิดจากความเครียด ซึ่งส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม วิธีในการจัดการกับความเครียด ที่ท่านสามารถทำได้ด้วยตนเองและดำเนินอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วได้แก่ การหางานอดิเรกที่ชื่นชอบ เช่น ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสืออ่านเล่น ดูหนัง ฟังเพลง การเล่นกีฬาชนิดต่างๆ เข้าวัดฟังธรรม การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกับเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัว ซึ่งไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

ส่วนเคล็ดลับการผ่อนคลายความเครียดตามหลักจิตวิทยา ได้แก่ การฝึกการหายใจ ด้วยการนั่งในท่าที่สบาย เอามือประสานไว้บริเวณท้องค่อยๆหายใจเข้า ใช้มือสัมผัสบริเวณท้องขณะหายใจเข้าพร้อมๆ กับนับเลข 1 ถึง 4เป็นจังหวะช้าๆ จนรู้สึกถึงท้องที่พองขึ้น กลั้นหายใจเอาไว้ชั่วครู่ นับ 1 ถึง 4 เป็นจังหวะช้าๆ เช่นเดียวกับเมื่อหายใจเข้าพยายามไล่ลมภายในออกให้หมด สังเกตว่าหน้าท้องแฟบลงจากนั้นให้ทำซ้ำอีก 4-5 ครั้ง โดยช่วงที่หายใจออกให้นานกว่าช่วงหายใจเร้าในช่วงแรกๆ ของการฝึกให้ฝึกเป็นประจำ เมื่อทำได้เคยชินแล้ว ท่านก็จะพบว่า การฝึกสังเกตหรือจับลมหายใจ ช่วยให้จิตใจสงบได้ ส่วนผู้ที่มีปัญหาด้านการนอน อาจใช้การฝึกหายใจร่วมกับการฝึกสมาธิในช่วงก่อนนอน โดยอยู่กับการฝึกให้นานขึ้นจนจิตเกิดสมาธิก็จะช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น หรือบางครั้งอาจประยุกต์ใช้ร่วมกับการจินตนาการด้วยการอยู่กับการหายใจแล้วจินตนาการถึงสถานที่ที่มีฉากสวยงามหรือสถานที่ที่เราพอใจจากนั้นก็จะช่วยให้ท่านผ่อนคลายความเครียดได้

 

อ้างอิง

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (ม.ป.ป.). สายสุขภาพจิต 1677. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th