Logo alt

วัตถุประสงค์


วัตถุประสงค์หลัก

       เพื่อเป็นศูนย์บริการปรึกษาปัญหาเลิกสุราทางโทรศัพท์ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ตามแนวปฏิบัติที่พัฒนาจากข้อมูลหลักฐานทางคลินิกที่เชื่อถือได้ โดยผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพ อย่างเป็นเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพและอาสาสมัคร


วัตถุประสงค์เฉพาะ

  • ให้บริการการช่วยเหลือเพื่อการเลิกสุราทางโทรศัพท์ (Helpline) ที่มีคุณภาพระดับสากล สำหรับผู้ใช้บริการในประเทศไทย อย่างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับการบริการเลิกสุราในสถานบริการสุขภาพ ทุกระดับ และคลินิกผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพ ด้วยระบบการส่งต่อทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อลดการบริโภคการดื่มสุราในสังคมไทย
  • รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Helpline การเลิกสุรา และดำเนินการให้ความรู้แก่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
  • พัฒนาหลักสูตร และดำเนินการฝึกอบรมศักยภาพของผู้ให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกสุราทางโทรศัพท์ สำหรับบุคลากรระดับวิชาชีพ และอาสาสมัคร ระดับภูมิภาค
  • รวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้จากเกี่ยวกับ Helpline รวมทั้งการพัฒนา Best practice for Helpline และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการที่สนใจ การเลิกสุรา อย่างต่อเนื่องทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาค
  • ร่วมประสานงานกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ องค์กรเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ในการผลักดันนโยบายสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดสุราขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th